კიბერ რისკის შეფასება

თქვენი პირველი ნაბიჯი იმის დასადგენად, რისი დაცვა გჭირდებათ

კიბერ რისკის შეფასება (კიბერ დაზვერვა):

 • რისკის ქვეშ მყოფი აქტივების იდენტიფიკაცია და პრიორიტეტიზაცია, რომელთა დაცვაც საჭიროა

 • გრძელვადიანი დაცვის სტრატეგია

 • შემარბილებელი სტრატეგია (თავდაცვის გეგმის შემუშავება)

 • ინფორმაციის უსაფრთხოებას, ბიზნესის უწყვეტობას, IT ოპერაციებსა და ოპერატიული რისკის მენეჯმენტს შორის კავშირის გაგებას

 • მიიღეთ სამუშაო ცოდნა საოპერაციო რისკის, საფრთხის, მოწყვლადობის, გავლენის, მომსახურებისა და მათთან დაკავშირებული აქტივების შესახებ

 • სტრატეგიები, რომლებიც მოიცავს:

  • საბრძოლო გუნდის შექმნა (პერსონალის მომზადება თავდაცვის მიზნით თავდასხმის შემთხვევაში

  • საბრძოლო გუნდის მართვა

  • საბრძოლო გუნდის განთავსება კიბერშეტევის დროს და მის შემდეგ

</s></s>